Habetslezing 2014: Limburg moet ook in de toekomst geschiedenis schrijven!

De historische kracht van ruimtelijke kwaliteit

De jaarlijkse Habetslezing van het Koninklijk LGOG vond in 2014 plaats op 26 juni en werd verzorgd door Prof. dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij besteedde aandacht aan rol en betekenis van ruimtelijke kwaliteit voor het woon- en leefklimaat van onze provincie. Zijn centrale these was dat de aanwezige en de te realiseren ruimtelijke kwaliteiten van eminent belang zijn voor de (toekomstige) aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van onze provincie. Deze stelling sluit naadloos aan bij het gedachtegoed zoals wij dat als Koninklijk LGOG al sinds onze oprichting uitdragen. Prof. Nelissen heeft op basis van zijn specifieke expertise en ervaring op gebieden als architectuur, stedenbouw, monumentenzorg, welstandszorg en zorg voor natuur en milieu een overzicht gegeven van wat die ruimtelijke kwaliteiten zijn, hoe die helaas ook worden bedreigd en wat er gedaan wordt en gedaan moet worden om deze kwaliteiten te borgen en uit te breiden. Naar zijn mening is ruimtelijke kwaliteit dé historische kracht van Limburg. Door zorgvuldig daarmee om te gaan, kan en zal Limburg ook in de toekomst geschiedenis schrijven, immers Limburg is te mooi om waar te zijn!

In zijn lezing is hij meer specifiek nog ingegaan op de architectuur in Limburg, waarbij onder andere de vraag aan de orde kwam of er wel gesproken kan worden van Limburgse architectuur. Die vraag is des te meer relevant nu Limburg opgenomen is in een proces van internationalisering die tot uniformering in de architectuur zou kunnen leiden. Komt daarmee een einde aan de Limburgse architectuur of is er nooit sprake geweest van een Limburgse architectuur?

Prof.dr. Nico Nelissen (Maastricht, 1942) studeerde sociale wetenschappen (Tilburg University, cum laude). Promoveerde op het proefschrift Sociale ecologie. Is emeritus Hoogleraar van de Radboud Universiteit (bestuurskunde) en de Tilburg University (natuur- en milieuvraagstukken). Doceerde aan de Academie van Bouwkunst Maastricht. Publiceerde vele boeken en artikelen in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, onder andere op het terrein van monumentenzorg en architectuur. Vervulde en vervult talrijke maatschappelijke functies. Was voorzitter van de welstands- en monumentencommissie van de gemeenten Nijmegen, Venray, ’s-Hertogenbosch en Maastricht. Werd meermaals onderscheiden voor zijn wetenschappelijk werk en zijn onderwijskundige kwaliteiten.